• Knauf.ge
  • Knauf.ge
  • Knauf.ge
  • Knauf.ge
  • Knauf.ge

knauf.com | საიტის რუკა | კონტაქტი
------------------------------------------------------

ერთად გავხადოთ ჩვენი ცხოვრება უფრო კომფორტული!

გამოთვალეთ პროდუქციის ხარჯი
რემონტისთვის და
მოსაპირკეთებელი
სამუშაობისთვის

გერმანული ფირმა კნაუფი აცხადებს შრომის დაცვის ინჟინრის ვაკანსიას თბილისის ქარხანაში შპს კნაუფ გიპს თბილისში.
დღეს კნაუფის ინდუსტრიული ჯგუფი მოიცავს 200-მდე საწარმოს 50 ქვეყანაში და ყველა ქვეყანაში, სადაც იყიდება პროდუქცია, კნაუფი არის ხარისხისა და ფართო ასორტიმენტის სინონიმი.
2009 წელს კნაუფმა შიძინა და რეკონსტრუქცია ჩაუტარა თბილისში თაბაშირმუყაოს მწარმოებელ ქარხანას. საწარმო აღჭურვილია თანამედროვე მაღალტექნოლოგიური დანადგარებით და ეხლა უკვე საქართველოშიც იწარმოებს გერმანული სტანდარტის თაბაშირმუყაოს მოსაპირკეთებელი ფილები.
ამოცანები:
- საწარმოზე შრომის დაცვის ნორმების შესრულების კონტროლი
- სამუშაო ადგილებზე შრომის პირობების შესწავლა და მათ გაუმჯობესებაზე მიმართული ღონისძიებების დაგეგმვა და ჩატარება
- შენობა-ნაგებობების, აღჭურვილობის, მანქანა-დანადგარების, თანამშრომლების ინდივიდაუალური და კოლექტიური დაცვის საშაუალებების რეგულარული შემოწმება
- საწარმოზე პროფესიული დაავადებების და უბედური შემთხვევების პრევენციაზე, შრომის პირობების გაუმჯობესებაზე მიმართული ღონისძიებების შემუშავება და განხორციელება
- თანამშრომლების ინსტრუქტაჟი, სწავლება და ცოდნის შემოწმება შრომის დაცვის საკითხებში
- საწარმოს შრომის დაცვის დებულების შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება
- დადგენილი ფორმებით შრომის დაცვის ანგარიშების შედგენა

მოთხოვნები:
- უმაღლესი (ტექნიკური) განათლება
- სამუშაო სტაჟი შესაბამის სფეროში არა ნაკლებ 1 წლისა
- ინდუსტრიული საწარმოს შრომის დაცვის ორგანიზების გამოცდილება
- საქართველოს კანონმდებლობის ცოდნა
- MS Windows, Word Excel
- ენების ცოდნა: ქართული, რუსული, გერმანული ან ინგლისური (სასურველია)
- გუნდში მუშაობის უნარი
- აქტიურობა
- ინიციატიურობა
- თვითმოტივირება

დაინტერესების შემთხვევაში გთხოვთ გამოაგზავნოთ ჩV ფოტოსურათით შემდეგ მისამართზე: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


germanuli firma knaufi acxadebs Sromis dacvis inJinris vakansias Tbilisis qarxanaSi Sps knauf gips TbilisSi.

dRes knaufis industriuli jgufi moicavs 200-mde sawarmos 50 qveyanaSi da yvela qveyanaSi, sadac iyideba produqcia, knaufi aris xarisxisa da farTo asortimentis sinonimi.

2009 wels knaufma SiZina da rekonstruqcia Cautara TbilisSi TabaSirmuyaos mwarmoebel qarxanas. sawarmo aRWurvilia Tanamedrove maRalteqnologiuri danadgarebiT da exla ukve saqarTveloSic iwarmoebs germanuli standartis TabaSirmuyaos mosapirkeTebeli filebi.

amocanebi:

- sawarmoze Sromis dacvis normebis Sesrulebis kontroli

- samuSao adgilebze Sromis pirobebis Seswavla da maT gaumjobesebaze mimarTuli RonisZiebebis dagegmva da Catareba

- Senoba-nagebobebis, aRWurvilobis, manqana-danadgarebis, TanamSromlebis individaualuri da koleqtiuri dacvis saSaualebebis regularuli Semowmeba

- sawarmoze profesiuli daavadebebis da ubeduri SemTxvevebis prevenciaze, Sromis pirobebis gaumjobesebaze mimarTuli RonisZiebebis SemuSaveba da ganxorcieleba

- TanamSromlebis instruqtaJi, swavleba da codnis Semowmeba Sromis dacvis sakiTxebSi

- sawarmos Sromis dacvis debulebis SemuSavebaSi monawileobis miReba

- dadgenili formebiT Sromis dacvis angariSebis Sedgena

moTxovnebi:

- umaRlesi (teqnikuri) ganaTleba

- samuSao staJi Sesabamis sferoSi ara nakleb 1 wlisa

- industriuli sawarmos Sromis dacvis organizebis gamocdileba

- saqarTvelos kanonmdeblobis codna

- MS Windows, Word Excel

- enebis codna: qarTuli, rusuli, germanuli an inglisuri (sasurvelia)

- gundSi muSaobis unari

- aqtiuroba

- iniciatiuroba

- TviTmotivireba

dainteresebis SemTxvevaSi gTxovT gamoagzavnoT CV fotosuraTiT Semdeg misamarTze: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

გერმანული ფირმა კნაუფი აცხადებს შრომის დაცვის ინჟინრის ვაკანსიას თბილისის ქარხანაში შპს კნაუფ გიპს თბილისში.
დღეს კნაუფის ინდუსტრიული ჯგუფი მოიცავს 200-მდე საწარმოს 50 ქვეყანაში და ყველა ქვეყანაში, სადაც იყიდება პროდუქცია, კნაუფი არის ხარისხისა და ფართო ასორტიმენტის სინონიმი.
2009 წელს კნაუფმა შიძინა და რეკონსტრუქცია ჩაუტარა თბილისში თაბაშირმუყაოს მწარმოებელ ქარხანას. საწარმო აღჭურვილია თანამედროვე მაღალტექნოლოგიური დანადგარებით და ეხლა უკვე საქართველოშიც იწარმოებს გერმანული სტანდარტის თაბაშირმუყაოს მოსაპირკეთებელი ფილები.
ამოცანები:
- საწარმოზე შრომის დაცვის ნორმების შესრულების კონტროლი
- სამუშაო ადგილებზე შრომის პირობების შესწავლა და მათ გაუმჯობესებაზე მიმართული ღონისძიებების დაგეგმვა და ჩატარება
- შენობა-ნაგებობების, აღჭურვილობის, მანქანა-დანადგარების, თანამშრომლების ინდივიდაუალური და კოლექტიური დაცვის საშაუალებების რეგულარული შემოწმება
- საწარმოზე პროფესიული დაავადებების და უბედური შემთხვევების პრევენციაზე, შრომის პირობების გაუმჯობესებაზე მიმართული ღონისძიებების შემუშავება და განხორციელება
- თანამშრომლების ინსტრუქტაჟი, სწავლება და ცოდნის შემოწმება შრომის დაცვის საკითხებში
- საწარმოს შრომის დაცვის დებულების შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება
- დადგენილი ფორმებით შრომის დაცვის ანგარიშების შედგენა

მოთხოვნები:
- უმაღლესი (ტექნიკური) განათლება
- სამუშაო სტაჟი შესაბამის სფეროში არა ნაკლებ 1 წლისა
- ინდუსტრიული საწარმოს შრომის დაცვის ორგანიზების გამოცდილება
- საქართველოს კანონმდებლობის ცოდნა
- Mშ ჭინდოწს, ჭორდ Eხცელ
- ენების ცოდნა: ქართული, რუსული, გერმანული ან ინგლისური (სასურველია)
- გუნდში მუშაობის უნარი
- აქტიურობა
- ინიციატიურობა
- თვითმოტივირება

დაინტერესების შემთხვევაში გთხოვთ გამოაგზავნოთ ჩV ფოტოსურათით შემდეგ მისამართზე: ვაცანციეს@კნაუფ.გე


გერმანული ფირმა კნაუფი აცხადებს შრომის დაცვის ინჟინრის ვაკანსიას თბილისის ქარხანაში შპს კნაუფ გიპს თბილისში.
დღეს კნაუფის ინდუსტრიული ჯგუფი მოიცავს 200-მდე საწარმოს 50 ქვეყანაში და ყველა ქვეყანაში, სადაც იყიდება პროდუქცია, კნაუფი არის ხარისხისა და ფართო ასორტიმენტის სინონიმი.
2009 წელს კნაუფმა შიძინა და რეკონსტრუქცია ჩაუტარა თბილისში თაბაშირმუყაოს მწარმოებელ ქარხანას. საწარმო აღჭურვილია თანამედროვე მაღალტექნოლოგიური დანადგარებით და ეხლა უკვე საქართველოშიც იწარმოებს გერმანული სტანდარტის თაბაშირმუყაოს მოსაპირკეთებელი ფილები.
ამოცანები:
- საწარმოზე შრომის დაცვის ნორმების შესრულების კონტროლი
- სამუშაო ადგილებზე შრომის პირობების შესწავლა და მათ გაუმჯობესებაზე მიმართული ღონისძიებების დაგეგმვა და ჩატარება
- შენობა-ნაგებობების, აღჭურვილობის, მანქანა-დანადგარების, თანამშრომლების ინდივიდაუალური და კოლექტიური დაცვის საშაუალებების რეგულარული შემოწმება
- საწარმოზე პროფესიული დაავადებების და უბედური შემთხვევების პრევენციაზე, შრომის პირობების გაუმჯობესებაზე მიმართული ღონისძიებების შემუშავება და განხორციელება
- თანამშრომლების ინსტრუქტაჟი, სწავლება და ცოდნის შემოწმება შრომის დაცვის საკითხებში
- საწარმოს შრომის დაცვის დებულების შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება
- დადგენილი ფორმებით შრომის დაცვის ანგარიშების შედგენა

მოთხოვნები:
- უმაღლესი (ტექნიკური) განათლება
- სამუშაო სტაჟი შესაბამის სფეროში არა ნაკლებ 1 წლისა
- ინდუსტრიული საწარმოს შრომის დაცვის ორგანიზების გამოცდილება
- საქართველოს კანონმდებლობის ცოდნა
- Mშ ჭინდოწს, ჭორდ Eხცელ
- ენების ცოდნა: ქართული, რუსული, გერმანული ან ინგლისური (სასურველია)
- გუნდში მუშაობის უნარი
- აქტიურობა
- ინიციატიურობა
- თვითმოტივირება

დაინტერესების შემთხვევაში გთხოვთ გამოაგზავნოთ ჩV ფოტოსურათით შემდეგ მისამართზე: ვაცანციეს@კნაუფ.გე